༄༅། བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
《遙呼上師祈請文加持雲聚》
—— 三世敦珠法王 著

三世敦珠法王口傳《金剛鎧甲消除疫癘儀軌》之觀修視頻

金剛鎧甲消除疫癘儀軌(1)

金剛鎧甲消除疫癘儀軌(2)